Política de privacitat

Política de Privacitat

 

Responsable de tractament SF ACTIVOS BARCELONA FINCAS S.L.
Finalitat del tractament

1. Gestió i manteniment dels serveis prestats.

2. Atendre notificacions dels usuaris.

3. Comunicació amb els usuaris respecte als serveis contractats.

Legitimació del tractament

1. Consentiment de l'interessat.

2. El tractament és necessari per l'execució d'un contracte en el qual l'interessat és part o per l'aplicació a petició d'aquestes mesures precontractuals.

Destinataris (cessions o transferències) Altres empreses del grup de SF ACTIVOS BARCELONA FINCAS S.L. Professionals i/o Administracions Públiques intervinents en els serveis prestats.
Termini de conservació Necessari per portar a terme la finalitat de tractament, mai superior a cinc anys, des de la finalització de la relació establerta amb els titulars de la informació.
Drets dels interessats Accés, rectificació, supresió, limitació, oposició i portabilitat.
Informació addicional Pots consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la Política de Privacitat i la Política de Cookies.

 

La present Política de Privacitat dóna compliment al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (reglament General de Protecció de Dades),i en allò no previst per aquest, per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, per el qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica de Protecció de Dades, i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

Per mitjà d’aquest lloc web es recullen dades de caràcter personal necessàries per la comunicació dels usuaris que sol·liciten informació sobre els serveis oferits a través de www.barcelona-finques.com.

Responsable del tractament

En qualitat de titular, el responsable del tractament de les dades és SF ACTIVOS BARCELONA FINCAS S.L. (des d’ara, SF ACTIVOS BARCELONA FINCAS S.L.), amb NIF B67231993, amb domicili a Plaça Francesc Macià núm. 7, pta. 10 de Barcelona (Barcelona) amb CP 08029. Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Volum 46452, Foli 72, Fulla B-520470, Inscripció 1ª.

Les dades personals i informació recollida mitjançant el present Lloc web seran emmagatzemades i gestionades per SF ACTIVOS BARCELONA FINCAS S.L., com a responsable del tractament, amb la deguda confidencialitat durant el termini necessari per portar a terme els fins pels quals van ser recollits, i que s’estableixen en la present Política de Privacitat.

SF ACTIVOS BARCELONA FINCAS S.L. es compromet a aplicar les mesures de seguretat informàtica adequades per la seva protecció, establertes a la normativa esmentada anteriorment, amb la finalitat d’impedir l’accés o ús indegut de les dades, la seva manipulació, deteriorament o pérdua..

Finalitats del tractament

Es comunica a l’usuari que les dades personals que ha facilitat a través dels formularis de contacte establerts a la pàgina web, es tractaran amb l’objectiu de portar a terme una gestió adequada de la relació que s’estableixi mitjançant els mateixos, i en cas que ho autoritzi expressament, per fins comercials.

Les dades requerides mitjançant el present lloc web, seran generalment, dades identificatives, tals com nom, cognoms, idioma, país des del qual s’accedeix al web i/o dades de contacte.

Cal esmentar que les dades que no es recullin pel web www.barcelona-finques.com també están sotmeses a la normativa vigent en materia de protecció de dades, havent el titular del web de garantir l’aplicació de les mesures de seguretat corresponents, així com informar a l’usuari de la finalitat del tractament, els terminis de conservació, i de la cessió a tercers o transferències internacionals, al moment de la seva recollida.

El fet de no facilitar cap informació obligatòria en el moment de complimentar el formulari de dades, pot comportar a que nos sigui possible gestionar la comunicació i contacte entre l’usuari i SF ACTIVOS BARCELONA FINCAS S.L.

SF ACTIVOS BARCELONA FINCAS S.L. tractarà les dades personals amb les següents finaliats:

  1. Atendre les comunicacions rebudes a través del diferents formularis online del lloc web, o rebudas a través dels diferents mitjans a través dels quals els usuaris poden contactar amb SF ACTIVOS BARCELONA FINCAS S.L.

  2. Comunicar-se amb els usuaris i/o clients a través de del seus correus electrònics, trucades telefòniques o altres mitjans de comunicació equivalents, en relació amb els serveis en els que estiguin interessats, sempre que sigui raonable i/o necessari per l’execució.

  3. Enviar comunicacions comercials a través de diversos mitjans o difondre a la pàgina web o a través de les xarxes socials de SF ACTIVOS BARCELONA FINCAS S.L., fotografies o imatges que l’usuari hagi compartit, sempre que hagi atorgat el seu consetiment exprés.

L’usuari es compromet a proporcionar dades personals veraces i a notificar qualsevol canvi o modificació dels mateixos. En cas que l’usuari proporcioni dades personals de tercers, aquest es responsabilitza d’haver informat o haver obtingut el consentiment d’aquests per ser aportats amb les finalitats indicades en els apartats corresponents de la present Política de Privacitat. Qualsevol pérdua o dany causat a la pàgina web, al responsable de la mateixa o aun tercer mitjançant la comunicació d’informació inexacta, errònia o incompleta en els formularis de registre, anirà a càrrec de la seva responsabilitat.

Els serveis disponibles a través de www.barcelona-finques.com, no podran ser utilitzats pels menors d’edat sense prèvia autorització dels seus pares, tutors o representants legals, qui seran els únics responsables dels actes realitzats a través del lloc web pels menors al seu càrrec. En la mesura en que SF ACTIVOS BARCELONA FINCAS S.L. no té capacitat per conèixer la veritable edat dels usuaris, s’adverteix que hauran de ser els pares o tutors legals qui habilitin els mecanismes necessaris per evitar que els menors accedeixin a la pàgina web i facilitin dades de caràcter personal sense la seva supervisió. Excloent-se de tota responsabilitat al responsable de tractament o a la pàgina web.

El Lloc web informarà als usuaris, a través de qualsevol mitjà de comunicació, inclòs telemàtic, sobre els seus productes o serveis, sempre que així ho autoritzi i consenteixi expressament l’usuari. Si l’usuari no desitja rebre aquesta informació comercial haurà de mantenir sense marcar la casella corresponent, en el moment d’introduir les seves dades personals. A aquest efecte, l’usuari podrà en tot moment revocar el consentiment prestat per l’enviament de publicitat a través dels mitjans electrònics facilitats, dirigint-se a l’adreça de correu electrònic  Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.,al correu postal de l’adreça del domicili social indicat anterioment, o seguint les instruccions que continguin en les comunicacions telemàtics.

Duració del tractament de les dades personals

El termini de conservació de les dades personals serà el necessari per portar a terme les finalitats esmentades a l’apartat anterior, i en el seu cas, no superior a cinc anys, podent l’usuari en qualsevol, moment exercir els seus drets o revocar el consentiment atorgat per qualsevol dels mitjans esmentats al llarg de la present Política de Privacitat.

Destinataris de les dades

L’usuari autoritza que les dades d’aquest registre i quants s’obtinguin pel desenvolupament de les relacions contractuals entre ambdues parts, puguin ser facilitades a les empreses del grup, amb fins administratius interns, al consentir expressament el tractament de les seves dades personals.

Així mateix, per poder donar compliment a les finalitats esmentades en el present document, serà necessari permetre l’accés a les dades personals dels usuaris a terceres parts que presten suport en els serveis oferts des de SF ACTIVOS BARCELONA FINCAS S.L., proveïdors de serveis tecnològics, proveïdors i col·laboradors de serveis de marketing i publicitat.

Drets dels usuaris

El responsable del tractament es compromet a respectar la confidencialitat de les dades personals dels usuaris i garantir-los l’exercici dels seus drets. En qualsevol moment podrà exercir el dret d’accés a aquelles dades de les que disposa SF ACTIVOS BARCELONA FINCAS S.L., rectificació de les dades cedides, supressió de les dades en la mesura que no siguin necessàries, limitació del tractament, oposició i portabilitat, dirigint-se a SF ACTIVOS BARCELONA FINCAS S.L. mitjançant un correu electrònic a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. o correu postal al seu domicili social ubicat a Plaça Francesc Macià núm. 7, pta. 10 de Barcelona (Barcelona) amb CP 08029.

Per l’exercici d’aquests drets, l’usuari haurà d’acreditar la seva identitat facilitant el seu nom i cognoms, fotocòpia del DNI o document equivalent, petició en la que es concreta la sol·licitud, adreça a efectes de notificacions, data i signatura del sol·licitant

L’usuari a més, tindrà dret a revocar el consetiment atorgat pel tractament de les seves dades, a través de les vies esmentades anteriorment. En aquest cas, el responsable de tractament tindrà un termini màxim d’un mes, a comptar des de la recepcó de la revocació del consetiment, per cessar en el tractament de les dades personals. Si l’usuari així ho hagués sol·licitat, el responsable de tractament haurà de confirmar-li el cessament en el tractament de les seves dades personals.

Per últim, si l’usuari considera que el tractament de les seves dades personals infringeix la normativa aplicable, tindrà dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (Agència Espanyola de Protecció de Dades) corresponent, sense perjudici de portar a terme qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial pertinent.

La present Política de Privacitat podrà ser revisada, actualitzada i modificada en qualsevol moment, havent SF ACTIVOS BARCELONA FINCAS S.L. d’informar als usuaris a través de l’adreça de correu facilitada en el moment de complimentar el formulari. Encara així, ve a ser necessària la revisió de la mateixa per part de l’usuari de manera periòdica o cada cop que s’accedeixi al lloc web amb la finalitat d’estar correctament informat sobre el tipus de dades recopilades i el seu tractament autoritzat.

Plaça Francesc Macià 7, Planta 10, C.P. 08029 Barcelona (Espanya). Telèfon: +34 93 838 99 12 | Mail: info@barcelona-finques.com